Integritetspolicyn finns för närvarande endast på finska.

Urakka-Foorumin tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä tietosuojalain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Yhteystiedot: Työtehoseura ry, PL 5, 05201 Rajamäki

Yhteyshenkilön nimi: Eerikki Kaila, sähköposti: eerikki.kaila@tts.fi

Tietosuojavastaavan nimi: Ville Lehto, sähköposti: ville.lehto@tts.fi

3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Urakka-Foorumin Käyttäjärekisteri, jota kerätään asiakas- ja käyttöoikeustietojen ylläpitoa, palvelun kehittämistä ja tiedottamista varten. Rekisteröityjä ovat palvelun käyttäjiksi rekisteröityneet yksityishenkilöt.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on ensisijaisesti rekisteröidyn antama suostumus. Rekisteröity voi milloin tahansa perua suostumuksensa ja poistaa käyttäjätilinsä palvelusta. Rekisteröityessään asiakas hyväksyy palvelun käyttöehdot ja antaa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähde

Tietolähteenä ovat käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot (nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite) sekä palvelusta saatava tieto rekisteröitymispäivästä ja viimeisestä kirjautumispäivästä.

6. Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille ja tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. TTS varaa itselleen oikeuden hyödyntää palveluun tallennettuja tietoja anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröityneen palvelun käyttäjän henkilötiedot säilyvät palvelussa siihen saakka, kunnes hän poistaa käyttäjätilinsä tai palvelun ylläpitäjä lopettaa sivuston. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla asiatonta tai rikollista toimintaa tms.

8. Evästeiden käyttö

Evästeitä käytetään vain kirjautumiseen eli niin sanottuun istunnonhallintaan. Kolmannen osapuolen evästeitä ei käytetä.

9. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä.

10. Rekisterin suojauksen järjestelyt

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietoturvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina rekisterissä, joka sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. Kirjalliset tarkastus-, muutos- ja markkinointikieltopyynnöt lähetetään osoitteeseen asiakaspalvelu@tts.fi .

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin.